Tietosuojaseloste


Kraniosakraali.fi sivuston rekisteriseloste
 

Päivitetty: 04.01.2022

1) Rekisterin ylläpitäjä

Kraniosakraali.fi. Riku Peltonen. Peltorivi 9, 10470 Fiskars.

 

2) Rekisteriasioista vastaava henkilö

Riku Peltonen

info@kraniosakraali.fi

Puh. 04578769697

Peltorivi 9, 10470 Fiskars.

 

3) Rekisterin nimi

Kraniosakraali.fi käyttäjärekisteri

 

4) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään keräämällä kraniosakraali.fi verkkosivustolla kävijöiden yleisiä tilastollisia tietoja palvelun kehittämistä, asiakassuhteiden hoitamista sekä lisätietojen tarjoamista varten.

 

5) Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhteen hoitamisen kannalta on tarpeen.

 

6) Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsiteltäviä henkilötietoja ovat sellaisten käyttäjien nimet, osoitetiedot, sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot, jotka ovat täyttäneet kraniosakraali.fi sivustolla olevan yhteydenottolomakkeen.

Rekisteriin ke­rät­tä­viä teknisiä tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si si­vus­ton kä­vi­jä­mää­rät, suo­si­tuim­mat si­vut, ajankohta, lähdesi­vu josta kä­vi­jä on siir­ty­nyt pal­ve­luun, käy­te­tyim­mät ha­ku­sa­nat ja se­lai­met se­kä pal­ve­lun käyt­tä­jän maa ym.

 

7) Säännönmukaiset tietolähteet

Hen­ki­lö­tie­to­ja ker­tyy re­kis­te­rin­pi­tä­jän si­vus­ton käy­tön kaut­ta saa­duil­la tie­doil­la.

 

Evästeet

Sivustollamme käytetään evästeitä. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkosivu tallentaa käyttäjän tietokoneeseen sivuilla vierailun yhteydessä. Kaikkien sivustolla käytettävien evästeiden tarkoitus on parantaa sivuston käytettävyyttä. Evästeiden käytön voi estää selaimen asetuksissa, mutta poiston seurauksena sivuston jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä.

 

Kolmannen osapuolen palvelut

Käytämme kävijätilastointiin kolmansien osapuolten seurantakoodeja: Google Analytics-seurantakoodeja.

Lisätietoja:
Google Analytics: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Kraniosakraali.fi sivustolla on lisäksi linkkejä kolmansien osapuolten omistamille tai ylläpitämille sivuille. Siirtymällä linkitetyille sivuille käyttäjä hyväksyy sen, että sivut eivät ole sivuston kraniosakraali.fi hallinnassa eikä sivusto tai sen hallitsija ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivujen sisältämästä aineistosta.

 

8) Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Käyttäjien henkilötietoja voidaan luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisesti edellyttäen, että siihen on käyttäjän suostumus.

Sivuston välityksellä annettuja tietoja voidaan luovuttaa seuraaviin ryhmiin kuuluville tahoille:

– sivustomme ja palveluidemme toteuttamiseen osallistuville palveluntarjoajille

– yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin, ellei yhteistyökumppani ole sitä kieltänyt viranomaisille lain vaatimissa tapauksissa.


 

9) Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

10) Rekisterin suojauksen periaatteet

Turvallisuus on kaikki kaikessa. Tietoja säilytetään ja ylläpidetään verkkoympäristössä. Verkkosivuston tietokantaan tallennettaviin rekisteritietoihin pääsevät vain rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja.

 

10) Rekisteröidyn oikeudet

Käyttäjällä on oikeus pyytää pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
 

Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu käyttäjän suostumukseen, käyttäjällä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
 

Edellä mainitut pyynnöt ja ilmoitukset pyydämme lähettämään edellä kohdassa kaksi mainitulle yhteyshenkilölle.

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

 

11) Muutokset tietosuojaselosteeseen

Pi­dä­täm­me oi­keu­den muut­taa tä­tä tie­to­suo­ja­se­los­tet­ta. Tie­to­suo­ja­se­los­teen si­säl­tö kan­nat­taa tar­kis­taa sään­nöl­li­ses­ti.